Suggnomè vzw - Forum voor herstelrecht en bemiddeling

 

 

Naast het aanbieden van slachtoffer-daderbemiddeling, ziet Suggnomè vzw het als één van haar opdrachten om als forum het gesprek rond herstelrecht en bemiddeling op gang te brengen en te onderhouden. Hiertoe kiest de vereniging actief voor openheid en dialoog. Suggnomè wil dit doen door het organiseren van informatie- en ervaringsuitwisseling, overleg en samenwerking tussen personen en instanties actief in strafrechtelijke context.
De vereniging richt zich hierbij zowel tot de bemiddelaars als tot de betrokken actoren bij de magistratuur, de balie, het welzijnswerk, de justitiehuizen, de politie, de gevangenis en in de academische wereld.


M.b.t. diverse thema's worden in dit verband werkgroepen geïnstalleerd, o.m. rond 'vorming' met het oog op het uitwerken van vormingspakketten voor bemiddelaars en betrokken actoren, rond 'deontologie' met het oog op het uitwerken van een deontologische code voor bemiddelaars, rond 'herstelgerichte detentie' met het oog op de ontwikkeling van het concept herstelbemiddeling in de fase van de strafuitvoering. De werkgroep 'communicatie en documentatie' staat ondermeer in voor de redactie van een driemaandelijkse Nieuwsbrief en het daarop aansluitende jaarlijkse discussiemoment.


Als forum wil Suggnomè vzw tevens de sensibilisering van het brede publiek ter harte nemen. Het geven van interviews, lezingen en gastcolleges aan geïnteresseerden behoort om die reden eveneens tot het takenpakket.


Suggnomè vzw volgt tevens de ontwikkelingen in het buitenland, en wisselt deze informatie uit met het werkveld ondermeer via de werkgroep 'internationaal'. De vereniging werkte mee aan de oprichting van het 'European Forum for Victim-Offender Mediation and Restorative Justice' en is actief lid van dit forum.

 

 

 

 

 

Suggnomè vzw - Forum voor herstelrecht en bemiddeling © 2010